سازمان فناوری اطلاعات ایران


فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردها (ارزیابی امنیتی آزمایشگاه‌ها)

فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردها (ارزیابی امنیتی آزمایشگاه‌ها)


جدول 1- مستندات فنی

ردیف عنوان قالب تاریخ انتشار توضیحات
1 راهنمای تکمیل مستندات فنی PDF 1399/4/16  
2 اسناد فنی(اسناد و مدارک لازم) ZIP 1398/12/4 چنانچه اطلاعات آزمایشگاه متقاضی تغییر داشته باشد، چه در زمان تمدید و یا اعلام تغییرات،  فرم تغییرات تکمیل گردد و در صورت درخواست گواهی فرم درخواست.

جدول 2- مستندات اعتباری

ردیف عنوان قالب تاریخ انتشار توضیحات
1 راهنمای تکمیل مستندات اعتباری PDF 1399/4/16  
2 برچسب زونکن اعتباری Docx 1398/9/11  
3 فرم اعتباری ZIP 1398/9/11

 

جدول 3- استانداردها و دستورالعمل‌ها 

ردیف عنوان قالب تاریخ انتشار توضیحات
1 استاندارد ایزو 17025 PDF 1401/6/19  
2 استاندارد ایزو 15408 قسمت اول PDF 1398/9/11  
3 استاندارد ایزو 15408 قسمت دوم PDF 1398/9/11  
4 استاندارد ایزو 15408 قسمت سوم PDF 1398/9/11  
5 راهنمای اعتباربخشی آزمایشگاه PDF 1398/9/11  
6 راهنمای آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی محصولات افتا PDF 1398/9/11  
7 طرح ارزیابی امنیتی محصولات PDF 1398/9/11  
8 پیوست 3(نظام‌نامه کیفیت) PDF 1398/9/11