سازمان فناوری اطلاعات ایران

فعالیت ‌های جاری اداره راهبری گروه های مطالعاتی امنیت


1- مدیریت و راهبری گروه‌های مطالعاتی امنیت فا در سطح کشور و بررسی اسناد پیشنهادی مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه

  • تشکیل گروه مطالعاتی امنیت به صورت یکپارچه
  • ایجاد ارتباط مابین متخصصین صنعت مخابرات و اساتید و دانشجویان دانشگاه ها به منظورحل مشکلات و سوالات مطروحه در حوزه امنیت فناوری اطلاعات

2- عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی جهت تعامل بیشتر در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات:

  • تدوین و ثبت اسناد مشارکتی بین الملل
  • شرکت در اجلاس،  ارائه حضوری و دفاع از منافع ایران
  • شرکت در رای گیری مصوبات بین الملل و انجام لابی گری های لازم حسب موضوعات مطروحه جهانی

3- ایجاد مرکز آموزش مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

  • اجرای پروژه خرید خدمات تولید محتوای الکترونیکی آموزش امنیت فضای مجازی و کارگاههای پژوهشی عملیاتی
  • اجرای پروژه خدمات راه اندازی مراکز آموزش مجازی امنیت در دستگاه های دولتی
  • راه اندازی سامانه securitylms.cert.ir و آموزش متخصصین امنیت در کل کشور