سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه¬های باز - چارچوب‌های کاری امنیتی برای سامانه‌های باز: چارچوب کاری ممیزی امنیت و هشدار‌ها INSO-ISO/IEC 16300-7