سازمان فناوری اطلاعات ایران

سامانه¬های پردازش اطلاعات- اتصال متقابل سامانه¬های باز- مدل مرجع پایه-قسمت 2: معماری امنیتی INSO-ISO/IEC 7498-2