سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز- مدل مرجع پایه - قسمت 1: مدل پایه INSO-ISO/IEC 7498-1