سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات- فنون امنیت – محافظت از اطلاعات زیست‌سنجی INSO-ISO/IEC 16371