سازمان فناوری اطلاعات ایران


ایجاد و راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی
سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف ساماندهی به فضای کسب‌وکار محصولات بومی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) و حفظ امنیت زیرساخت‌های کشور و همچنین اجرایی نمودن اقدام سوم از راهبرد دوم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مبنی بر ارزیابی امنیتی محصولات فتا، تأیید صلاحیت آزمایشگاهی ارزیابی امنیتی محصولات و صدور گواهی جهت محصولات و آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی و اقدامات 2 و 4 راهبرد چهارم سند مذکور، مبنی بر طرح حمایت از ایجاد آزمایشگاه های تخصصی افتا و حمایت از تولید پشتیبانی و به‌کارگیری محصولات داخلی در حوزه افتا، اقدام به توسعه خدمات آزمایشگاهی با هدف انجام آزمون ارزیابی امنیتی و عملکردی(کارکردی و کارایی) کلیه محصولات بومی در فضای تولید و تبادل اطلاعات نموده است.

بنا براین ایجاد، توسعه و ارتقا محیط آزمایشگاهی و حمایت از توانمندی‌های موجود به عنوان زیرساخت سنجش میزان توانمندی‌های فنی محصولات و فراهم آوردن امکان عیارسنجی و کنترل محصولات از ملزومات دستیابی به اهداف ذکر شده می‌باشد.

لذا سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی این امر با همکاری آزمایشگاه ارزیابی امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تامین هر چه بیشتر امنیت و کیفیت محصولات و فضای تولید و تبادل اطلاعات، اقدام به ایجاد و راه‌اندازی قابلیت ارزیابی عملکردی (کارکردی و کارایی) و اعتبارسنجی محصولات افتا به صورت پایلوت برای محصولات SIEM و UTM نموده است و سایر محصولات امنیتی فضای مجازی نیز در دستور کار قرار دارند.

مخاطبین این امر، کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات غیردولتی و عموم متقاضیان در سطح کشور می‌باشند که می‌توانند جهت ارزیابی امنیتی و عملکردی محصولات بومی خود در حوزه افتا، با مراجعه به سامانه ارزیابی امنیتی محصولات افتا به نشانی https://arzyabi.ito.gov.ir، نسبت به انتخاب آزمایشگاه ارزیابی امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.