سازمان فناوری اطلاعات ایران

اخبار و اطلاعیه ها

راه اندازی نرم افزار جامع خدمات افتا

بهره برداری از نرم افزار جامع خدمات افتا از اول مهر ماه سال 1397

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای توسعه کمی و کیفی الزامات و کاربردهای اساسی فاوا و نسبت به فرهنگ ‌سازی و انتقال دانش در خصوص سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به منظور توانمند سازی شرکتهای خصوصی جهت اخذ گواهینامه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)