سازمان فناوری اطلاعات ایران


راه اندازی نرم افزار جامع خدمات افتا


بهره برداری از نرم افزار جامع خدمات افتا از اول مهر ماه سال 1397


با عنایت به وظایف محوله به اداره کل نظام ملی مدیریت اطلاعات(نما) در خصوص ساماندهی و ارزیابی  شرکت‌های توانمند و متقاضی  ارائه خدمات در حوزه‌های مدیریتی، عملیاتی، فنی و آموزشی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا)،  به اطلاع می‌رساند در راستای  مکانیزه کردن فرایندهای نظام ارزیابی، صدور و تمدید پروانه فعالیت خدمات افتا و ایجاد بستر الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهتر، دقیق‌تر، سریع‌تر و درخور متقاضیان،  اداره کل نما اقدام به ایجاد نرم‌افزار جامع نظام ارزیابی و اعتباربخشی خدمات افتا نموده است.

کلیه خدمات مربوط به متقاضیان دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا از قبیل درخواست ارزیابی، ارسال مدارک، اعلام نتیجه و صدور پروانه فعالیت، از طریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد.

متقاضیان دریافت پروانه فعالیت، لازمست ضمن دریافت و مطالعه فایل «راهنمای سامانه جامع خدمات افتا» مندرج در پرتال نما، نسبت به عضویت و درخواست پروانه فعالیت در حوزه مورد نظر اقدام نمایند.