سازمان فناوری اطلاعات ایران

اسناد

فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژگان INSO-ISO/IEC 27000

شماره استاندارد : ICS: 35.040                     ...

مشاهده

فناوری‌ اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات INSO-ISO/IEC27005

شماره استاندارد : ICS: 35.040                     ...

مشاهده

فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- راهنماهایی برای ممیزان در کنترل‌های امنیت اطلاعات INSO-ISO/IEC 27008

شماره استاندارد : ICS: 35.040                     ...

مشاهده

فناوری اطلاعات – فنون امنیتی - حاکمیت امنیت اطلاعات INSO-ISO/IEC270014

شماره استاندارد : ICS: 35.040                     ...

مشاهده

فناوری اطلاعات - فنون امنیتی- راهنماهایی برای امنیت فضای مجازی ISO/IEC27032

شماره استاندارد : ICS: 35.040                     ...

مشاهده

فناوری اطلاعات-فنون امنیتی- امنیت شبکه- قسمت 1 : مرور کلی و مفاهیم INSO-ISO/IEC 27033-1

شماره استاندارد : ICS: 35.030                     ...

مشاهده