سازمان فناوری اطلاعات ایران

ارزیابی امنیتی آزمایشگاه‌های حوزه افتا

ارزیابی امنیتی محصولات با اهداف زیر انجام می‌شودیکی از فعالیت‌های اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات، ارزیابی آزمایشگاه‌‌ها و صدور گواهی برای آن‌هاست که این امر باعث رونق كسب و كار آزمایشگاه‌ها می‌شود. الزام شركت‌ها به معرفی محصولات برای ارزیابی امنیتی و دریافت گواهی امنیتی موجب می‌شود تا آزمایشگاه‌های متعددی در این حوزه شروع به فعالیت كنند و این امر منجر به اشتغال كارشناسان امنیتی در آزمایشگاه‌ها می گردد و از طرفی تعدد محصولات منجر به رونق كسب و كار آزمایشگاه‌ها و كسب درآمد بیشتر می‌شود .

000

فرآیند کلی ارزیابی امنیتی آزمایشگاه

1- ارسال درتواست واسناد ومدارک از سو آزمایشگاه به سازمان فناور اطلاعات
2- بررسی اولیه اسناد آزمایشگاه و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه توسط سازمان و اعلام نظر در تصوص نتایج ارزیابی و مدارک و اعلام به مرکز افتا
3- ارزیابی امنیتی آزمایشگاه توسط مرکز افتاشامل ارزیابی اولیه در محل، آزمون تخصصی، ارزیابی کامل آزمایشگاه و ارزیابی اعتبار کارکنان آزمایشگاه
4- جمع بند نتایج ارزیابی‌ها توسط مرکز افتا و اعلام به سازمان
5- صدور گواهی بر اساس نتایج بند 2توسط سازمان و مرکز افتا به صورت مشترکپس از امیاء تعهدنامه محیر در دفتر ثبت اسناد رسمی

مشاهده مستند ارزیابی امنیتی آزمایشگاه‌ها