سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات - واژگان - قسمت 14: اطمینان¬پذیری، نگهداشت پذیری و دسترس‌پذیری INSO-ISO/IEC 2382-14:1997