سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه¬های باز - پروتکل امنیتی لایه‌ی شبکه INSO-ISO/IEC 16275