سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز- مدل مرجع پایه- قسمت 3: نام‌گذاری و نشانی‌دهی INSO-ISO/IEC 7498-3