سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات – واژه‌نامه – قسمت 31: هوش مصنوعی – یادگیری ماشین INSO -ISO/IEC 2382-31