سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات – فنون امنیتی- امنیت شبکه – قسمت 5: ارتباطات امن ساز سرتاسر شبکه‌¬ها با استفاده از شبکه¬های خصوصی مجازی (VPNs) ISO/IEC27033-5