سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات - منطق مشترک چارچوب کاری برای خانواده‌ای از زبان‌های مبتنی بر منطق INSO-ISO/IEC 16301