سازمان فناوری اطلاعات ایران


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای توسعه کمی و کیفی الزامات و کاربردهای اساسی فاوا و نسبت به فرهنگ ‌سازی و انتقال دانش در خصوص سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به منظور توانمند سازی شرکتهای خصوصی جهت اخذ گواهینامه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)


معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به‌ منظور توسعه کمی و کیفی الزامات و کاربردهای اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و درراستای فراهم سازی فرصت های کسب و کار حوزه امنیت برای شرکت های دانش بنیان و توانمندسازی آنها برای کسب گواهینامه نما در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) ، اقدام به برگزاری دوره‌ دو روزه آموزش آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO27001:2013 ( (ISMS در سطح 12 استان کشور نماید.

به همین منظوراولین دوره مذکور، در تاریخ نهم و دهم آبانماه در استان کرمانشاه برگزار شده و  دوره دوم آن نیز در تاریخ 24و 25 آبانماه (هفته جاری ) در استان مازندران برگزار می گردد.لازم به توضیح است برگزاری دوره آموزشی مذکور سایر استانهای کشور مطابق با برنامه زمانبندی تا سال آینده اجرایی خواهد شد.