سازمان فناوری اطلاعات ایران


مستندات راهنمای دریافت گواهی ارزیابی امنیتی محصول
تولیدکنندگان محصولات داخلی و متقاضیان دریافت گواهی ارزیابی امنیتی محصولات داخلی می‌توانند برای راهنمایی تکمیل مستندات مورد نیاز در فرآیند اخذ گواهی ارزیابی امنیتی محصولات، به نشانی اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات در آپارات مراجعه و فیلم‌های راهنما را دریافت و مشاهده نمایند.