سازمان فناوری اطلاعات ایران


گروه‌های کاری


الف: گروه مطالعاتی امنیت   

Q1/17

Telecommunication/ICT security coordination

 

 موضوع 1- هماهنگی امنیتی ارتباط از مخابرات /  ICT                                       مسئول موضوع: ..

WP1/17

Telecommunication/ICT Security 

Q2/17

Security architecture and framework 

Q3/17

Telecommunication information security management 

Q6/17

Security aspects of telecommunication services, networks and Internet of Things 

Q13/17

Security aspects for Intelligent Transport System 

گروه کاری ارتباطات از راه دور / امنیت ICT                                        مسئول موضوع: ..

موضوع 2- معماری و چارچوب امنیتی

موضوع 3 - مدیریت امنیت اطلاعات ارتباطات از راه دور

موضوع 6 - جنبه های امنیتی خدمات مخابراتی ، شبکه ها و اینترنت اشیاء

موضوع 13- جنبه های امنیتی برای سیستم حمل و نقل هوشمند

WP2/17

Cyberspace security 

Q4/17

Cybersecurity 

Q5/17

Countering spam by technical means 

Q14/17

Security aspects for Distributed Ledger Technologies 

 

گروه کاری امنیت فضای مجازی                                         مسئول موضوع: ..

موضوع 4- امنیت سایبری 

موضوع 5 - مقابله با اسپم ها به وسیله فنی

موضوع -14 جنبه های امنیتی برای فناوری های توزیع شده Ledger

WP3/17

Application security 

Q7/17

Secure application services 

Q8/17

Cloud computing and Big data infrastructure security 

Q12/17

Formal languages for telecommunication software and testing

 

گروه کاری امنیت برنامه های کاربردی                                                                        مسئول موضوع: ..

موضوع 7 -خدمات برنامه ایمن

موضوع 8 -رایانش ابری و امنیت زیرساختی داده های بزرگ

موضوع 12- زبان های رسمی برای نرم افزار و آزمایش از راه دور

 

WP4/17

Identity management and authentication 

Q9/17

Telebiometrics 

Q10/17

Identity management architecture and mechanisms 

Q11/17

Generic technologies (Directory, public key infrastructure (PKI), privilege management infrastructure (PMI), Abstract Syntax Notation One (ASN.1), object identifiers (OIDs)) to support secure applications

 

 

ب: گروه مطالعاتی اینترنت اشیاء     

 

WP1/20

گروه کاری – 1                      مسئول :....

Q1/20

End to end connectivity, networks, interoperability, infrastructures and Big Data aspects related to IoT and SC&C 

 

موضوع 1- پایان دادن به اتصال ، شبکه ها ، قابلیت همکاری ، زیرساخت ها و جنبه های Big Data مربوط به IoT وSC&C

Q2/20

Requirements, capabilities, and use cases across verticals

موضوع2- مورد نیازها ، قابلیتها و موارد استفاده در عمودی  

Q3/20

Architectures, management, protocols and Quality of Service 

موضوع3- معماری ، مدیریت ، پروتکل ها و کیفیت خدمات

Q4/20

e/Smart services, applications and supporting platforms

موضوع4: خدمات / خدمات هوشمند ، برنامه ها و سیستم عامل های پشتیبانی

WP2/20

گروه کاری 2           مسئول :....

Q5/20

Research and emerging technologies, terminology and definitions

موضوع5- فن آوری های تحقیق و نوظهور ، اصطلاحات و تعاریف 

Q6/20

Security, privacy, trust and identification for IoT and SC&C 

موضوع6- امنیت ، حفظ حریم خصوصی ، اعتماد و شناسایی IoT و SC&C

Q7/20

Evaluation and assessment of Smart Sustainable Cities and Communities 

موضوع 7- ارزیابی و ارزیابی شهرها و جوامع پایدار هوشمند