سازمان فناوری اطلاعات ایران


 

آدرس رایانامه: studygroups@ito.gov.ir  

 

به منظور هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر، شماره تلفن‌های اداره راهبری گروه مطالعاتی امنیت به شماره های 88115960، 84802711 و 84802714 اعلام می‌گردد.