فراخوان دریافت پروانه فعالیت در گرایش «مسابقات کشف نقص امنیتی»

در راستای استفاده بهینه از ظرفیت متخصصین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات برای کشف آسیب پذیری و ارتق...