سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه‌های باز- چارچوبهای کاری امنیتی برای سامانه‌های باز: مرور کلی INSO-ISO/IEC 16300-1