سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات – فنون امنیتی– احراز هویت هستار قسمت 5: سازوکارهای استفاده‌کننده از فنون دانش- صفر INSO-ISO/IEC 9798-5