سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات – اتصال متقابل سامانه های باز- مدیریت سامانه ها: کارکرد زمان بندی INSO-ISO/IEC14841-15