سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات – آزمون و گزارش کار آیی زیست‌سنجی -: قسمت 7آزمون الگوریتم‌های مقایسه زیست‌سنجی روی کارت INSO-ISO/IEC 14868-7