سازمان فناوری اطلاعات ایران

فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژ¬گان INSO-ISO/IEC 27000